مهنـدس محمدرضا بابا حسینی 

سرپرست شهرداری نسیم شهر 

شماره تماس با دفتر شهردار : 56762211


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0