مهنـدس فیروز آقا محمدی 

سرپرست شهرداری نسیم شهر 

شماره تماس با دفتر شهردار : 56762211


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0