زمانبندي ملاقات مردمي شهروندان با شهردار نسيم شهر :

روزهاي سه شنبه هر هفته  از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر

جهت تعيين زمان ملاقات و ثبت نام به روابط عمومي شهرداري نسيم شهر طي روزهاي هفته مراجعه نماييد .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0